Medezeggenschap op EBC Icarus

Algemeen

De MR vormt een verbinding tussen ouders, personeel, directie en schoolbestuur. Zij bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeelsleden. De ouders worden gekozen door de ouders. Door de gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden in de MR is een goede belangenafweging van zaken, de school of kinderen betreffende, gewaarborgd.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda van de vergadering en het verslag worden gepubliceerd op de website. Verslagen van vergaderingen en jaarverslagen van MR en GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zijn ook te lezen op de website.

De MR kan met de directie alle schoolaangelegenheden bespreken en voorstellen doen. Daarnaast heeft de MR wettelijke bevoegdheden zoals adviesrecht en instemmingsrecht. In de Wet op de Medezeggenschapsraden in het Onderwijs worden een aantal schoolaangelegenheden genoemd waarbij deze bevoegdheden gelden. De MR kan bijvoorbeeld adviezen uitbrengen bij:

* het vaststellen of wijzigen van het schoolplan

* benoemingen van leerkrachten

* wijzigingen in de organisatie van de school

* bouwzaken

* het vaststellen van vakantietijden enz.

IMR

Zowel Beemd als Kring hebben een eigen MR maar er is ook een gezamenlijke MR van de Beemd en de Kring, genaamd IMR [Icarus medezeggenschapsraad]. Tijdens deze bijeenkomsten worden Icarus zaken besproken die te maken hebben met beide scholen en het Educatief Centrum.

GMR Skopos

Van iedere Schijndelse basisschool worden twee personen (één namens de oudergeleding en één namens het personeel) afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR Skopos houdt zich met name bezig met bovenschoolse aangelegenheden voor de basisscholen in Schijndel. Namens de IMR zitten Ellen van Engelen, Lindsay Brinkman en Machteld van Herwijnen (oudergeleding en tevens voorzitter) in de GMR. 

Leden van de MR

De Beemd:
Lindsay Brinkman (leerkracht)
Wenny van der Linden (leerkracht)
Carly v/d Akker (leerkracht)
Olga van de Broek (leerkracht)
Peter van Kessel (ouder)
Maikel de la Cousine (ouder)
Margarita Rivas (ouder)
Dennis van Houtum (ouder)


De Kring: 
Ellen van Engelen (leerkracht)
Harriette Peters (leerkracht)
Linda van Giersbergen (voorzitter IMR, ouder)
Lobke Kooijmans (ouder)
Machteld van Herwijnen (ouder)

Bereikbaarheid

mr_icarus@skoposschijndel.nl