Een dag bij de kleuters

We maken samen het mooiste van iedere schooldag. Bij het Peuterkleuterhuis voelt het vertrouwd, als een thuis. Grote en kleine mensen gaan fijn met elkaar om. Als kind mag je vaak zelf kiezen wat je gaat doen. Je mag ook meedenken, meehelpen en meepraten over de activiteiten. En je maakt van alles mee. Elke dag is nieuw en anders. Elke dag groei jij verder. Dat geldt voor kinderen, juffen en meesters. Zo brengen we onze kernwaarden Welbevinden, Autonomie en Betrokken dagelijks in de praktijk.

Gedurende de dag bieden wij een gestructureerd programma met verschillende onderdelen. Dit programma wordt dagelijks op het bord gehangen, zodat de kinderen precies weten waar ze aan toe zijn. Het dagprogramma bestaat uit een inloop, kringactiviteiten, buitenspeeltijd, een werkles en twee eet/drinkmomenten.

Tijdens de dag observeren wij de kinderen en volgen wij hun ontwikkeling. We geloven in de kracht van het vrije spel en dagen de kinderen uit om spelenderwijs een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. We bieden een rijke en gevarieerde speelleeromgeving aan en als dit wenselijk is begeleiden we de kinderen.

Inloop/ start van de dag 
We willen dat kinderen een veilige start van de dag hebben, waarbij kinderen gezien worden door de leerkracht. Tijdens de inloop maken kinderen zelf een keuze wat ze gaan doen. Dit kan een werkje zijn uit de kast, spelen in een hoek of met een boekje in de kring. De leerkracht is er om de kinderen te begroeten, even persoonlijke aandacht te kunnen geven. Daarnaast hebben ouders de mogelijkheid om belangrijke korte mededelingen of vragen te stellen. 

Sociale ontwikkeling 
Het pedagogisch klimaat is de belangrijkste pijler in ons Peuterkleuterhuis. We besteden de hele dag door aandacht aan de sociale vaardigheden en de sociale omgang in de groep. We actualiteit en beleving is daarbij leidend. Minimaal 1 x in de week hebben we een sociaal-emotionele kring. Andere activiteiten gedurende de week zijn bijvoorbeeld rollenspel, prentenboeken etc. Als bronmethodiek gebruiken we hiervoor schatkist, kleuterplein en goed gedaan. 

Onderwijsmethoden 
Gedurende het jaar werken we aan de hand van verschillende thema's. Daarvoor gebruiken we veelal methodieken en projecten als bronmateriaal. Ook werken we met inspiratie vanuit Kleuterplein, Kleuteruniversiteit en diverse internetbronnen. Daaruit halen we voor een deel het aanbod, de doorgaande leerlijnen en lesdoelen passend bij thema's en ter inspiratie. Alle domeinen van het kleuteronderwijs komen voorbij, van rekenen en lezen tot beeldende vorming en muziek. Ook maken we gebruik van andere leerbronnen, zoals internet, gastdocenten of we trekken erop uit. 

Kringen 
Gedurende de dag zijn er grote en kleine kringen. Doel hiervan is dat kinderen leren om naar elkaar te luisteren, beurtgedrag en iemand uit laten spreken, taalvaardigheid en zelf durven te vertellen. Er zijn verschillende soorten kringen zoals: sociaal emotionele kring, Engels, themakring, vertelkring, taal/rekenen of dramakring. 

Speelleertijd 
Het doel is om kinderen zich breed te laten ontwikkelen door spel in een rijke betekenisvolle leeromgeving, waarbij kinderen van en met elkaar leren, jong en oud. Waarin ruimte is om op verschillende manieren te leren (leerstijlen). 
De groep is ingericht in verschillende hoeken, waarbij vooraf bekeken is naar de doelen en leerlijn van groep 1-2 en aangepast aan de behoeftes van de kinderen. De hoeken dagen uit om spelenderwijs nieuwe dingen eigen te maken. Vooraf en tijdens de speelleertijd kiezen de kinderen bewust wat zij willen gaan doen. 
Tijdens de speelleertijd wordt uitgegaan van spel in de diverse hoeken. De leerkracht observeert en handelt als hij ziet dat een kind meer nodig heeft om een volgende stap te zetten in de eigen ontwikkeling. Dit doen we door kleine kringen, gerichte activiteiten, inspiratiekring, meedoen in het spel, extra materiaal in te zetten of een extra hoek creëren. 

Buitenspelen en bewegingsonderwijs 
Een aantal malen per week hebben de kinderen bewegingsles. De grove en fijne motoriek wordt hierin met verschillende spel en sportmaterialen gestimuleerd. We maken gebruik van een speelzaal met materialen. Verder gaan de kleuters op een aantal momenten per dag naar buiten om te spelen. Dit gebeurt zowel op het plein nabij de kleutergroepen alsmede de Icarusheuvel en de speeltoestellen.