Oudercommunicatie


Oudergesprekken 
EBC Icarus werkt met een gesprekkencyclus tussen ouders, school en kind op maat. Deze cyclus is gebaseerd op een samenwerking op basis van relatie, betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid in het belang van het kind, zonder discussie over 'professionele grenzen'. 
 
Er zijn minimaal twee gesprekken per schooljaar om over de ontwikkeling van de kinderen te praten. Een maximum aantal wordt niet vooraf bepaald. We gaan hierbij uit van vertrouwen en dat we samen waakzaam zijn op het uitzetten van te veel gesprekken. Bij de gesprekken zijn zowel ouders, leerkracht(en) als kind aanwezig. Hierdoor ervaart het kind dat zijn ouders en de leerkracht nauw samenwerken. Het gesprek kan gaan over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op cognitief en sociaal gebied de leerkracht verwacht in de komende periode. 
 
Communicatiemiddel
De school communiceert grotendeels digitaal met de ouders/verzorgers. Dit gebeurt via Parro. Als uw kind naar school gaat krijgt u bericht om Parro te activeren op de computer en/of telefoon. Dit portaal omvat alle communicatiemogelijkheden zoals: plannen oudergesprekken, jaarkalender, persoonlijke berichten van/aan leerkrachten/directie/zorgcoördinatoren, foto's en bestanden die voor ouders van belang zijn, mededelingen/nieuws van school en het doorgeven van absenties. 
 
Het is van groot belang dat u regelmatig Parro opent en leest!