Een dag op de Kring

Werken: lezen, rekenen en taal
Ieder kind krijgt op onze school lezen, taal en rekenen. Zelfstandig werken wordt daarbij afgewisseld met instructiemomenten. Tijdens de instructiemomenten krijgen kinderen uitleg op hun niveau. Vanaf groep 4 werken we ook met tablets, waarbij elk kind op zijn eigen niveau werkt en direct feedback krijgt. Ook buiten de tablets om werken de kinderen aan eigen doelen op hun eigen leerlijn.
Tijdens het zelfstandig werken leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht, zelf problemen op te lossen, samen te werken en te plannen. Kinderen werken tijdens het zelfstandig werken met een agenda. Op deze agenda staan een aantal taken die zij in die week af moeten hebben. Kinderen kunnen hierbij zelf kiezen in welke volgorde ze de taken maken. Ook is de agenda afgestemd op het kind. Uiteraard wordt er ook veel gebruik gemaakt van eigen geschreven lessen, methodes als bronnenboek, werkbladen en materialen in onze hoeken. Werken vanuit  kringen, instructies en in hoeken zijn de basis van ons onderwijs. 

De wereld verkennen
Op onze school speelt wereldoriëntatie een belangrijke rol. We werken met thema's om de betrokkenheid, nieuwsgierigheid en motivatie bij kinderen te vergroten. Voorbeelden van thema's zijn: 'water', 'ik en de ander', 'de tijdmachine'.  Binnen de thema's komen de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, wetenschap, burgerschap) en de expressieve vakken (beeldende vorming, tekenen, drama, cultuur) in samenhang aan bod. Daarnaast worden ook de basisvaardigheden: taal, spelling, rekenen, lezen, samenwerken en zelfstandig werken toegepast. De kinderen verkennen de wereld door te experimenteren, te onderzoeken, de school uit te gaan en de wereld in de school te halen. 
Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren.  

Van en met elkaar leren
Tijdens de schooldag leren de leerlingen op verschillende momenten in de kring. Ook vieringen spelen binnen onze school een grote rol. Behalve voor het delen van kennis, meningen en ervaringen, zijn de kringen en vieringen ook bedoeld om belangrijke vaardigheden aan te leren, zoals communiceren, presenteren, creatief denken, kritisch denken, plannen, luisteren en verantwoordelijkheid nemen.  
Met elkaar leren gaat niet vanzelf. Voor het samenwerken, zijn vaardigheden nodig. die (aan)geleerd moeten worden. Daarom wordt in alle groepen veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden.