Medezeggenschap op EBC Icarus

De MR vormt een verbinding tussen ouders, personeel, directie en schoolbestuur. Zij bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeelsleden. De ouders worden gekozen door de ouders. Door de gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden in de MR is een goede belangenafweging van zaken, de school of kinderen betreffende, gewaarborgd.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda van de vergadering en het verslag worden gepubliceerd op de website. Verslagen van vergaderingen en jaarverslagen van MR en GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zijn ook te lezen op de website.

De MR kan met de directie alle schoolaangelegenheden bespreken en voorstellen doen. Daarnaast heeft de MR wettelijke bevoegdheden zoals adviesrecht en instemmingsrecht. In de Wet op de Medezeggenschapsraden in het Onderwijs worden een aantal schoolaangelegenheden genoemd waarbij deze bevoegdheden gelden. De MR kan bijvoorbeeld adviezen uitbrengen bij:
  • het vaststellen of wijzigen van het schoolplan.
  • benoemingen van leerkrachten.
  • wijzigingen in de organisatie van de school.
  • bouwzaken.
  • het vaststellen van vakantietijden enz.
GMR Skopos
Van iedere Schijndelse basisschool worden twee personen (één namens de oudergeleding en één namens het personeel) afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR Skopos houdt zich met name bezig met bovenschoolse aangelegenheden voor de basisscholen in Schijndel. Namens de IMR zitten Ellen van Engelen, Bas van Roosmalen en Machteld van Herwijnen (oudergeleding en tevens voorzitter) in de GMR. 

Leden van de MR
De Beemd:
Ron van Moorsel (leerkracht)
Bas van Roosmalen (leerkracht)
Willemijn van Wijck (IB/slapend lid)
Peter van Kessel (ouder)
Margarita Rivas (ouder)
Ferry van der Linde (ouder)
 
De Kring: 
Anke van der Linden (leerkracht)
Ellen van Engelen (leerkracht)
Alexander Belmans (leerkracht/slapend lid)
Linda Pennings (voorzitter IMR, ouder)
Machteld van Herwijnen (ouder)
Liesbeth van Gils - van Rooij (ouder) 

Notulen

Notulen MR 14 april 2021

Notulen MR 4 oktober 2021

Notulen MR 13 december 2021

Notulen MR 22 maart 2022

Notulen MR 17 oktober 2022

Notulen MR 12 december 2022

Notulen MR 31 januari 2023

Notulen MR 14 maart 2023