Ouderbetrokkenheid 3.0

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.
Ouderbetrokkenheid helpt tevens de goede dingen efficiënt te doen. Dat levert behalve tijd vooral ook energie op voor leraren en ouders. Tijd en energie die weer kan worden gestoken in goed onderwijs voor kinderen! Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken. Wanneer elke leraar en ouder deze manier consequent omzet in DOEN, dan begrijpen leraren en ouders elkaar, helpen elkaar, vullen elkaar aan, motiveren elkaar en inspireren elkaar. Steeds in het belang van het kind!
 

Hoe krijgt ouderbetrokkenheid vorm op ons EBC?

Ouderhulp
We zijn er ons absoluut van bewust dat ook ouders het ontzettend druk hebben. Toch hopen we dat u allemaal wat momenten kunt vrijmaken om op school te komen meehelpen. Ouderhulp in de school vinden wij heel belangrijk, evenals de manier waarop ouders bij de school worden betrokken via het hierboven beschreven stukje over ouderbetrokkenheid. Ouderhulp kan plaatsvinden in de groep van uw kind maar ook daarbuiten, bij schoolse activiteiten. De leraar of klassenouder coördineert de ouderhulpactiviteiten in de groep. U hoort via hem/haar wanneer er hulp nodig is. Hulp bij schoolse activiteiten loopt via het evenementenbureau. Meer informatie ziet u verderop. U kunt natuurlijk ook actief zijn bij meer beleidsgerichte activiteiten zoals een medezeggenschapsraad of de werkgroep Ouderbetrokkenheid. Hieronder leest u daarover ook meer informatie.
 
Klassenouders 
De klassenouder is de belangrijkste schakel tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen in een klas.De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij administratieve en organisatorische zaken binnen en buiten de klas.De klassenouder houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen.Ook proberen ze zoveel mogelijk ouders te betrekken bij school, enthousiast te maken en houden om zo de betrokkenheid van ouders te vergroten. 
Let op: klassenouders vervullen geen rol in het bemiddelen bij conflicten in de klas tussen leerlingen, ouders en/of leerkracht. Ze kunnen evt. ouders verwijzen naar de leerkracht en/of directie. 
 
Werkgroep Ouderbetrokkenheid
Deze werkgroep, waarin ouders zitting hebben, is een denktank en adviesgroep aan het team van Icarus. Zij komen met ideeën over de vormgeving van Ouderbetrokkenheid op Icarus, initiëren en daar waar nodig coördineren. Ze komen ongeveer 4 keer per schooljaar bij elkaar. De directie is aanwezig bij deze bijeenkomsten en leraren op afroep.
 
Nieuwjaarsreceptie
In het belang van de kinderen is het nodig dat ouders elkaar en elkaars kinderen en hun leerkracht(en) kennen. Elk schooljaar wordt daarom begonnen met een ongedwongen samenzijn voor ouders, kinderen en leerkrachten. Voor het kind is niet alleen het contact tussen zijn ouders en de leerkracht belangrijk, ook het contact tussen ouders onderling en ouders en kinderen onderling is essentieel. Wanneer ouders elkaar kennen ontstaat vaak (meer) begrip voor elkaars kinderen. Ouders voelen zich meer verantwoordelijk voor het wel en wee van de hele groep. Gekend maakt bemind. Ook is het belangrijk dat ouders elkaar kennen zodat zij weten bij en met wie hun kind, met spelen en verjaardagsfeestjes, thuiskomt.
De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in één van de eerste weken van het schooljaar, tussen 18.00u en 19.30u. Op de jaarkalender ziet u de precieze datum. Via een 'routeboekje' laten de kinderen de ouders hun klas zien, maken kennis met de leerkracht, de werkwijze en vooral ook met elkaar.

Naast bovenstaande punten werken wij op EBC Icarus ook met ouderarena's, een eventbureau en een gesprekkencyclus met ouder, kind en leerkracht. Hierover kunt u meer lezen onder de losse gelijknamige kopjes.