Zorgteam en ondersteuningsplan

Het kan zijn dat de ontwikkeling van een kind anders verloopt dan we verwachten. In voorkomende gevallen wordt het intern zorgteam ingeschakeld. Natuurlijk worden de ouders hier ook altijd bij betrokken.
Het intern zorgteam bestaat uit twee intern begeleiders en ondersteuners. De interne begeleiders coördineren alle vragen van leerkrachten en ouders rondom de zorg voor de leerlingen. Wanneer nodig wordt er gebruik gemaakt van externe deskundigen die ons kunnen adviseren in de specifieke hulp aan kinderen en groepen. Er kunnen eveneens contacten worden gelegd en adviezen worden gehaald binnen het Samenwerkingsverband De Meierij. Wanneer de onderwijsbehoeften de basisondersteuning overstijgen kan de school extra ondersteuning aanvragen bij het samenwerkingsverband de Meierij.

Zorgteamleden Icarus
Het intern zorgteam van EBC Icarus bestaat uit intern begeleiders (Willemijn van Wijck en Pauline smulders) en drie leerkrachtondersteuners (Ingrid van der Zanden, Maria van Erp en Janneke Hermes). Elke intern begeleider is gekoppeld aan bepaalde groepen. Dit houdt in, dat zij de aanspreekpunten zijn voor de leerkrachten van die groep met betrekking tot de ontwikkelingen van hun leerlingen. Zij houden ook de groepsbesprekingen met de leerkrachten om de ontwikkelingen van deze groepen te volgen. Daarnaast kan het zijn dat ze kinderen individueel of in groepjes begeleiden. In het zorgteam zitten:

Pauline Smulders: p.smulders@skoposschijndel.nl
Willemijn van Wijck: w.vwijck@skoposschijndel.nl
Ingrid van der Zanden: i.vanderzanden@skoposschijndel.nl
Maria van Erp: m.vanerp@skoposschijndel.nl
Janneke Hermes: j.hermes@skoposschijndel.nl 

De eigen leerkracht is en blijft het eerste aanspreekpunt voor ouders, maar het zorgteam is natuurlijk altijd benaderbaar door ouders. Dit kan via het ouderportaal dan wel via bovenstaand mailadres. 

Hoe worden wij, als ouder, betrokken? 
De groepsleerkracht gaat altijd als eerste met u in gesprek om zijn/haar zorg met u te delen. Samen bepalen we de verdere vormgeving van het traject.  Een lid van het zorgteam is hierbij dan meestal nauw betrokken.

Schoolondersteuningsprofiel .
Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsplan te maken. In dit profiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning wordt vorm gegeven en een analyse van de mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning school kan bieden, hoe de zorgstructuur is en wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt beschreven wat de doelen en de ambities zijn voor de komende jaren. Het schoolondersteuningsprofiel is op te vragen bij directie.